Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού

Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης – επισκευής και συντήρησης , για εργασίες όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης  ή  μικρής κλίμακας . Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται από τον μηχανικό  ηλεκτρονικά , από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος